Descripció breu del projecte

La competència plurilingüe, audiovisual i digital com a vehicle per a la construcció de sabers en comunitats de pràctica multilingües i multiculturals (PADS)

Per adaptar-se als grans canvis socials, l'ensenyament de llengües ha de tenir en compte com l'ús de les tecnologies de la informació i les xarxes socials incideix en l'aprenentatge de la llengua, el qual, en part gràcies a aquests mitjans, es produeix sovint en contextos plurilingües. La presència d'escolars immigrants a les aules regulars, l'obertura de les aules a alumnes d'altres centres (mitjançant, per exemple, de projectes de telecol·laboració), l'ús d'Internet com a eina de recerca d'informació però també per compartir els aprenentatges, entre altres aspectes, planteja la necessitat de redefinir conceptes com ara literacitat, competència comunicativa, competència intercultural, text i gènere discursiu. Així, quan els aprenents llegeixen i construeixen textos no lineals, si per elaborar aquests textos busquen informació en més d'una llengua, si aquests textos formen part de l'script d'un documental en vídeo, si aquests textos són el producte de l'aprenentatge de continguts d'altres àrees curriculars i tenen un destinatari clar més enllà dels murs de la pròpia aula, cal que les competències que fan possible la construcció de les habilitats en joc (plurilingües i interculturals, audiovisuals, digitals i les competències vinculades a les diferents àrees de coneixement dels currículums escolars) es tractin de manera integrada, tant en les propostes d'aula com quan es constitueixen en objectes d'observació per a la investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.

D'acord amb la metodologia de treball del nostre equip, la part experimental del projecte és fruit del treball col·laboratiu entre professorat universitari i professorat dels centres educatius en els quals hem experimentat les tres propostes didàctiques que hi plantegem:

L'anàlisi de les dades recollides es centra en l'estudi de les pràctiques comunicatives dels aprenents i està encaminat a reformular el concepte de competència comunicativa i ampliar els cànons de textos escolars, per així contemplar la naturalesa multimodal de la comunicació i el desenvolupament de les múltiples literacidades que la fan possible.

Campus d'excel·lència internacional U A B