Inserció laboral. Informe AQU

L'Agència per la qualitat del sistema univeristari a Catalunya (AQU) realitza una enquesta sobre la inserció laboral dels graduats i graduades en Educació Social en el context català. Es interessant observar-ne les dades obtingudes, per fer-se una idea general de l'accés al mercat de treball en aquest sector. Les dades fan referència a estudiants que van finalitzar la carrera l'any 2010,dels quals entre els mesos de gener i març del 2014 van ser entrevistats.

Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web de la AQU.

 

 La taxa d'ocupació és molt alta, un 85.8% dels enquestats està ocupat i tan sols un 9,4% es troba en situació d'atur.

 

En aquest altre gràfic podem veure el tEl 86% va trigar menys de 3 mesos. En canvi, un 8.2% va trigar entre tres mesos i un any a començar a treballar. I tan sols un 5.9% va trigar més d’un any.

 

En els següents dos gràfics es refereixen al nivell de retribució salarial dels enquestats i per l’altra, si les tasques laborals que desenvolupen s’adeqüen als seus estudis. Destacar que un 81,4% sí que realitza funcions que requereixen una qualificació

 

Campus d'excel·lència internacional U A B