Maple

SageMath

Repositori: 
Cerca d'alternatives:: 

SageMath és un sistema de programari de matemàtiques lliure de codi obert amb llicència GPL. Es construeix a la part superior dels molts paquets de codi obert existents: NumPy, SciPy, matplotlib, sympy, Maxima, GAP, FLINT, R i molts més. Accedir al seu poder combinat a través d'un llenguatge comú, basat en Python o directament a través d'interfícies o embolcalls.

Maxima

Repositori: 
Cerca d'alternatives:: 

Maxima és un sistema per a la manipulació d'expressions simbòliques i numèriques, incloent diferenciació, integració, sèries de Taylor, transformades de Laplace, equacions diferencials ordinàries, sistemes d'equacions lineals, polinomis, conjunts, llistes, vectors, matrius i tensors. Maxima produeix resultats numèrics d'alta precisió usant fraccions exactes, nombres enters de precisió arbitrària i nombres de punt flotant de precisió variable. Maxima pot dibuixar funcions i dades en dues i tres dimensions.

Subscribe to RSS - Maple
Campus d'excel·lència internacional U A B