Maxima

Repositori: 
Cerca d'alternatives:: 

Maxima és un sistema per a la manipulació d'expressions simbòliques i numèriques, incloent diferenciació, integració, sèries de Taylor, transformades de Laplace, equacions diferencials ordinàries, sistemes d'equacions lineals, polinomis, conjunts, llistes, vectors, matrius i tensors. Maxima produeix resultats numèrics d'alta precisió usant fraccions exactes, nombres enters de precisió arbitrària i nombres de punt flotant de precisió variable. Maxima pot dibuixar funcions i dades en dues i tres dimensions.

Campus d'excel·lència internacional U A B