Presentació del Diccionari manual grec clàssic-català de l’editorial Vox

V. Reglà, Tomàs, R., Cintas, G., i Borrell, P., «Presentació del Diccionari manual grec clàssic-català de l’editorial Vox», Methodos, vol. 1, p. 299-302, 2012.

La llengua catalana ha patit des de sempre la manca d’un bon diccionari grec clàssic-català que pugui satisfer les necessitats de l’alumnat de l’educació secundària i la universitària. La tasca de traducció que s’ha dut a terme del Diccionario griego clásico-español de l’editorial Vox busca omplir aquesta absència tan important.

Chiron, cultura clásica 2.0

O. Díez Fernández, Inclán, L., Giralt, S., i Pérez Vilariño, Á., «Chiron, cultura clásica 2.0», Methodos, 2011.

Chiron es un espacio colaborativo para la didáctica de las lenguas y la cultura clásica nacido en septiembre de 2006. Tras una andadura de un año es momento de girar la vista atrás, revisar nuestro recorrido y hacer un primer balance del proyecto. En primer lugar se aborda el contexto en el que apareció Chiron –introducción de la Web 2.0 en el ámbito educativo-, las necesidades que pretendía cubrir, su proceso de gestación y su situación y estructura actuales.

Presentació del número 3 de Methodos: mètodes actius, aprenentatge del lèxic, interdisplinarietat

S. Giralt, «Presentació del número 3 de Methodos: mètodes actius, aprenentatge del lèxic, interdisplinarietat», Methodos, vol. 3, 2016.

Hem volgut que el tercer número de Methodos abordés el que actualment constitueix la principal innovació en l'aprenentatge de les llengües clàssiques, els mètodes actius, amb la presentació de diversos projectes desenvolupats en aquest sentit tant a la secundària com a la universitat. També s'hi poden trobar altres experiències orientades a donar suport a l'aprenentatge del lèxic amb suport de les TIC així com a fer comprendre el funcionament de certes categories gramaticals que poden resultar difícils per als estudiants.

Presentación del número 3 de Methodos: métodos activos, aprendizaje del léxico, interdisplinariedad

S. Giralt, «Presentación del número 3 de Methodos: métodos activos, aprendizaje del léxico, interdisplinariedad», Methodos, vol. 3, 2016.

Hemos querido que el tercer número de Methodos abordara lo que actualmente constituye la principal innovación en el aprendizaje de las lenguas clásicas, los métodos activos, con la presentación de varios proyectos desarrollados en este sentido tanto en la secundaria como en la universidad. También se pueden encontrar en este número otras experiencias orientadas a apoyar el aprendizaje del léxico con apoyo de las TIC así como a hacer comprender el funcionamiento de ciertas categorías gramaticales que pueden resultar difíciles para a los estudiantes.

Sal Musarum: La vía de los humanistas en la enseñanza de la lengua latina (De lingua latina docenda per uiam quae dicitur humanistarum)

S. Ramos Maldonado, «Sal Musarum: La vía de los humanistas en la enseñanza de la lengua latina (De lingua latina docenda per uiam quae dicitur humanistarum)», Methodos, vol. 3, p. 1-26, 2016.

Sal Musarum es un proyecto de innovación y mejora docente desarrollado en el seno del Dpto. de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz, cuyo objetivo fundamental es desarrollar actividades que fomenten el uso de las lenguas clásicas, especialmente de la lengua latina, y las cuatro destrezas lingüísticas básicas para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos.

Le Kuklos hellenikos: une expérimentation pédagogique en grec ancien

C. Delattre, «Le Kuklos hellenikos: une expérimentation pédagogique en grec ancien», Methodos, vol. 3, p. 27-35, 2016.

Le Kuklos Hellenikos est un groupe créé à Paris il y a plus de dix ans, où l’on parle, à ce que l’on dit, grec ancien. Quelle idée! Mais derrière cette définition simple («parler grec») se cachent des questions méthodologiques redoutables: que signifie «parler» une langue ancienne? Est-ce que l’on peut parler, par exemple, de l’économie et de l’euro, de la météorologie et de la politique, de la télévision et d’Internet?

Τὸ Ἑλληνικὸν παιδίον, una propuesta didáctica en el aula

M. Díaz Ávila, «Τὸ Ἑλληνικὸν παιδίον, una propuesta didáctica en el aula», Methodos, vol. 3, p. 37-43, 2016.

A través de este artículo se exponen algunas de las razones que han llevado a abandonar el método tradicional y a abogar por el método directo, como lleva pasando varios años entre los profesores de latín y cada vez más entre los de griego. Además, se presenta la adaptación del método A Greek Boy at Home de W. H. D.

L’univers clàssic dels nostres mots

M. Capellà i Soler, «L’univers clàssic dels nostres mots», Methodos, vol. 3, p. 45-54, 2016.

L’article consisteix en diferents intervencions didàctiques a l’aula de clàssiques i/o de llengua catalana a partir d’arrels grecollatines per afavorir la integració dels coneixements de diferents matèries amb abast interdisciplinari i adquirir, tot aprenent a aprendre, la competència lèxica, tan fonamental en el desenvolupament de la competència comunicativa, dins el marc de l’adquisició de la competència digital i audiovisual.

De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present, Num 3

I. M. Panosa Domingo, «De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present, Num 3», Methodos, vol. 3, p. 55-66, 2016.

Arqueoescena és una plataforma d’acadèmics, creadors i intèrprets professionals que duen a terme projectes transversals de recerca i creació. Planteja una nova línia d’investigació basada en fonts arqueològiques, filològiques, musicològiques i etnogràfiques sobre les arts escèniques en l’antiguitat. Desenvolupa una metodologia de transferència que vincula la producció científica amb les activitats educatives i la difusió cultural mitjançant la posada en escena. Fins ara ha executat projectes escènics i didàctics sobre l’Egipte faraònic i l’antiga Grècia.

Enseñanza de la lengua latina: resultados preliminares sobre las ventajas e inconvenientes en el empleo de diferentes metodologías

G. L. de Lerma i Ambròs, A., «Enseñanza de la lengua latina: resultados preliminares sobre las ventajas e inconvenientes en el empleo de diferentes metodologías», Methodos, vol. 3, p. 67-83, 2016.

La metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua latina en el bachillerato es motivo de debate por distintos colectivos de expertos. Con el fin de aportar datos para la investigación y reflexión, diseñamos y enviamos un cuestionario a profesores y alumnos de segundo de bachillerato pertenecientes a distintas comunidades autónomas.

Base de textos grecs: una eina per a l’estudi de la sintaxi

P. Gómez, Mestre, F., i González, V., «Base de textos grecs: una eina per a l’estudi de la sintaxi», Methodos, vol. 3, p. 85-92, 2016.

Presentació d’una base de textos grecs antics, d’accés lliure, creada pel Grup Consolidat d’Innovació-ELECTRA (Universitat de Barcelona) per il·lustrar categories de sintaxi nominal i oracional. Els textos grecs, ordenats segons un llistat de tags sintàctics per facilitar la cerca d’exemples d’una construcció sintàctica determinada, van acompanyats d’una traducció. Aquesta base és un instrument docent nou per completar explicacions teòriques i per contribuir a una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge en el context acadèmic actual.

Diseño y construcción de un corpus de referencia de latín

M. García Ferrer, «Diseño y construcción de un corpus de referencia de latín», Methodos, vol. 3, p. 93-105, 2016.

La incorporación de los avances de la lingüística de corpus a la didáctica del latín es ya una realidad, que ha permitido mejorar las herramientas para trabajar los textos latinos y las posibilidades de explotación para su estudio.

Presentació del lèxic bàsic Grec-Català

A. Sánchez i Bernet, «Presentació del lèxic bàsic Grec-Català», Methodos, vol. 3, p. 107-111, 2016.

Atesa la dificultat de molts estudiants de primer curs de Filologia Clàssica per consultar àgilment diccionaris i adquirir un vocabulari bàsic, presentem el Lèxic bàsic grec-català amb més de 800 paraules de l’oratòria judicial de Lísias i Iseu i d’alguns textos narratius de Xenofont. Es pot consultar lliurement on-line i imprimir fàcilment, consta d’una traducció catalana de les accepcions més comunes del mot i informació morfosintàctica bàsica a més d’un aparat amb els derivats catalans.

El participi en grec clàssic i en anglès: l’ús didàctic d’esquemes equivalents

P. Gilabert Barberà i Palomar Pérez, N., «El participi en grec clàssic i en anglès: l’ús didàctic d’esquemes equivalents», Methodos, vol. 3, p. 113-118 , 2016.

L’equivalència de les funcions atributiva, apositiva i predicativa del participi, així com el seu valor absolut, tant en grec clàssic com en anglès, és total. Aquesta breu comunicació presenta les definicions pertinents i tot un seguit d’exemples que la il·lustren amb justesa. En la docència del grec clàssic, el suport d’una segona llengua com ara l’anglès representa sens dubte un recurs didàctic valuós.

Los pronombres latinos : propuesta didáctica

M. Martínez Hernández, «Los pronombres latinos : propuesta didáctica», Methodos, vol. 3, p. 119-141, 2016.

Se emprende una propuesta didáctica sobre los pronombres en latín en 1º Bachillerato, a partir del conocimiento –mediante un modelo de cuestionario- de las ideas previas del alumnado, según el marco teórico del cognitivismo. El objetivo es lograr un modo de proceder para asegurar el cambio conceptual de los alumnos desde sus ideas previas erróneas hacia el conocimiento veraz, a partir del diseño de una unidad didáctica en la que se explican los tipos de pronombres latinos.

Propuesta de una nueva herramienta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la Cultura Clásica

L. M. ª Husillos García, «Propuesta de una nueva herramienta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la Cultura Clásica», Methodos, vol. 3, p. 143-153, 2016.

En la actualidad estamos viviendo un tiempo de crisis, no solo económica, sino también de valores. Esto afecta de forma notable al estudio de las humanidades, en general, y de las clásicas, en particular, por lo que se hace más necesaria que nunca la innovación didáctica para anular la corriente social y política que infravalora y menosprecia nuestros estudios. En este trabajo se presenta una nueva herramienta didáctica para el conocimiento de la cultura clásica en Catalunya, utilizando el entorno más próximo, como es el mundo del vino catalán que haga alusión a la cultura grecorromana.

illARgonauta (el món clàssic i el màrqueting a través de l’AR)

T. ; Jenny i Nadal, F., «illARgonauta (el món clàssic i el màrqueting a través de l’AR)», Methodos, vol. 3, p. 155-159, 2016.

Es presenta el projecte illARgonauta, en què es treballa la influència de la cultura clàssica en el món de la publicitat i l’empresa. Cada setmana, els alumnes de Llatí i Economia de l’Institut Illa de Rodes de Roses es reuneixen per treballar aquest projecte en comú. Periòdicament, es publiquen entrades al blog tot creant vídeos amb realitat augmentada i es difonen a través de les xarxes socials.

La ceràmica grega àtica com a eina didàctica

M. Blay, «La ceràmica grega àtica com a eina didàctica», Methodos, vol. 3, p. 161-167, 2016.

Aquest article mostra diferents propostes didàctiques realitzades amb alumnes de batxillerat humanístic i artístic a partir de peces de ceràmica àtica, extretes de la base de dades d’Iberia Graeca i, més concretament, de peces provinents de jaciments de Catalunya, especialment d’Empúries.

Una experiencia interdisciplinar: mitología clásica, astronomía y pintura en la poesía de Miguel Hernández

J. I. Andújar Cantón, «Una experiencia interdisciplinar: mitología clásica, astronomía y pintura en la poesía de Miguel Hernández», Methodos, vol. 3, p. 169-186, 2016.

Mostramos una experiencia docente en la que la astronomía, la mitología clásica, la pintura del Museo del Prado y la poesía de Miguel Hernández han sido unidas para descubrir una belleza vista hasta ahora sólo de forma separada. Igualmente hemos descubierto que en la poesía de Miguel Hernández aparecen unos referentes clásicos hasta ahora poco estudiados y que nos parecían fundamentales para comprender mejor su obra poética, ya que emplea con gran dominio la mitología clásica como un recurso estilístico y cultural de primer orden.

De la disputaçión que los griegos et los romanos en uno ovieron, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, (siglo XIV)

T. Ochagavía i Falip, E., «De la disputaçión que los griegos et los romanos en uno ovieron, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, (siglo XIV)», Methodos, vol. 3, p. 187-189, 2016.

A partir del texto situado entre los versos 44-68 del Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, (siglo XIV) «De la disputaçión que los griegos et los romanos en uno ovieron» se plantean una serie de actividades interdisciplinarias, para 2º de bachillerato humanístico, entre los departamentos de Latín y Lengua Castellana y Literatura.

Sabio con agujero en la memoria (trabajando ejes transversales: Lengua y Literatura Castellana y Lenguas Clásicas)

T. Ochagavía i Falip, E., «Sabio con agujero en la memoria (trabajando ejes transversales: Lengua y Literatura Castellana y Lenguas Clásicas)», Methodos, vol. 3, p. 191-194, 2016.

Trabajo colaborativo a partir de «Sabio con agujero en la memoria», relato que forma parte del libro Historia de cronopios y de famas (1962) de Julio Cortázar.

Una activitat didàctica amb vocació social: elaboració d’articles de la Viquipèdia sobre literatura llatina

S. Giralt, «Una activitat didàctica amb vocació social: elaboració d’articles de la Viquipèdia sobre literatura llatina», Methodos, vol. 3, p. 199-205, 2016.

Es presenta aquí una experiència didàctica realitzada en el marc del grau d’Estudis Clàssics de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’experiència va consistir en dues activitats en què els estudiants van elaborar articles de la Viquipèdia sobre autors i obres de la literatura llatina. Així, el treball que en va resultar no solament va servir per a l’adquisició de competències i resultats d’aprenentatge d’una assignatura, sinó que, a més, va contribuir al coneixement col·lectiu.

El mundo del vino y su aplicación didáctica en el aula en las asignaturas de Cultura Clásica, Griego y Latín

J. de Gea Ruiz, «El mundo del vino y su aplicación didáctica en el aula en las asignaturas de Cultura Clásica, Griego y Latín», Methodos, vol. 3, p. 207-227, 2016.

Este trabajo pretende implicar al alumnado en un elemento que sale al paso en diversos aspectos de la cultura grecorromana: el cultivo de la vid y la elaboración del vino encuentran una historia en la mitología, un sentido en la religión, se subliman en el arte y la literatura, protagonizan el banquete, y resisten un análisis arqueológico y etimológico.

e-Humanitats i el món clàssic: l’entorn digital i la docència de màster online

B. Antela i Munilla, G., «e-Humanitats i el món clàssic: l’entorn digital i la docència de màster online», Methodos, vol. 3, p. 229-235, 2016.

El sorgiment de la societat 2.0 ha tingut un important impacte en la forma d’entendre l’aprenentatge. Milers de recursos a disposició de l’alumne a tant sols un clic formulen una nova realitat del coneixement. A nivell docent, això comporta un repte, ja que en molts casos el resultat de l’aprenentatge ja no pot estar definit per continguts de caire genèric, que són a l’abast a la web, sinó dels mecanismes de gestió d’aquests continguts, i de les formes d’obtenció, manipulació, gestió i transformació d’aquests coneixements.

Presentació del número 2 de Methodos: homenatge a Eduard Valentí i Fiol

S. Giralt, «Presentació del número 2 de Methodos: homenatge a Eduard Valentí i Fiol», Methodos, vol. 2, 2015.

El segon número de Methodos és un número extraordinari dedicat a la memòria del cèlebre llatinista i humanista Eduard Valentí i Fiol. S'hi recullen les contribucions que li van ser dedicades en l'acte d'homenatge celebrat a la UAB el passat 11 de febrer del 2015 per part de professors de diverses branques de les humanitats. Eduard Valentí i Fiol (Pals, 1910-Barcelona, 1971), va ser un dels primers professors de Llatí de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundada el 1968.

Pages

Subscribe to Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics RSS
Campus d'excel·lència internacional U A B