Sistema avaluació i de qualificació

La UAB estableix que els cursos de postgrau que donen dret a una titulació han de definir el seu sistema d’avaluació i de qualificació.


Per aprovar el Màster en Lideratge per a la Gestió Política s’han de superar els cinc mòduls obligatoris i l’opció de Pràctiques Polítiques o de Projecte Acadèmic que triï cada alumne o alumna.


La normativa de cursos de Màster indica que les qualificacions possibles són: SUSPÈS, APROVAT, NOTABLE o EXCEL·LENT.


Criteris d’avaluació.


El sistema d’avaluació serà de caràcter formatiu i continuat. El procés i les activitats d’avaluació han de servir per a la formació de l’alumnat, i no únicament per a qualificar-lo. Amb aquest objectiu, l’avaluació serà continuada i coherent amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior i amb els objectius i els criteris formatius del curs. Es realitzaran activitats basades en l’avaluació entre iguals.


Cada alumne/a tindrà un tutor/a per a orientar la realització dels treballs. Els treballs es realitzaran individualment. En casos justificats es podran realitzar treballs en grups de dos alumnes.


Es fomentarà la realització de treballs escrits, l’ús de TICs, i les presentacions orals en públic, ja que són habilitats essencials en el desenvolupament real de les activitats relacionades amb el lideratge i la gestió política.


La Direcció i l’Equip Tutorial del Màster recomana que els treballs dels diferents mòduls, tot i tenir sentit propi, s’orientin amb un fil conductor comú, com a parts d’un treball compendi d’aprofundiment sobre el tema triat.


En el cas de l’alumnat que realitzi el Mòdul VII, Treball Final de Màster, aquest criteri de continuïtat, interrelació i aprofundiment, cobra especial interès ja que obligatòriament serà continuació i desenvolupament del treball del Mòdul II .


Els aspectes relacionats amb els treballs acadèmics es perfilaran amb el tutor o la tutora corresponents.


És obligatòria l’assistència al 80% de les activitats programades, com a mínim.


És obligatòria l’assistència i la realització de les proves d’avaluació de cada mòdul.


La presentació dels treballs acadèmics fora de termini, o la no realització de les proves orals en les dates prefixades, suposa que, en el cas de superar l’avaluació, la qualificació no podrà ser superior a Aprovat 5.

Campus d'excel·lència internacional U A B