Recursos i Links

 

BIBLIOGRAFIA Relació de bibliografia bàsica ordenada per temes 

Cartografia. Projeccions cartogràfiques i sistemes de representació
 • MARTÍN ASÍN, F. 1990. Geodesia y cartografía matemática. Ed. Paraninfo. Madrid.
 • PETER, A. 1992. La nueva cartografía. Ed. Vicens Vives. Barcelona.
 • ROBINSON, A., MORRISON, J., MUEHRCKE, P.C., KIMERLING, J. & GUPTILL, S.C. 1995. Elements of Cartography (6 ed). John Wiley & Sons. New York.
 • ROBINSON, A., SALE, R., MORRISON, J., & MUEHRCKE, P. 1987. Elementos de Cartografía. Omega. Barcelona.
 • SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. 1976. Proyección Universal Transversa Mercator. Vol I. SGE. Sección de Geodesia. Madrid.
 • PROJECCIÓ UTM. http://www.uco.es/~bb1rofra/documentos/utm/coordenadas_utm.html
 • MAPES DIGITALS. http://www.gencat.es/mediamb/sig/sig.htm
  
Teledetecció
 • CAMPBELL, J.B. 1987-1996 (2ed). Introduction to Remote Sensing. The Guilford Press. New York.
 • CHUVIECO, E. 2000 (4ed). Fundamentos de teledetección espacial. Ed. Rialp. Madrid.
 • HOWARD, J.A. 1991. Remote Sensing of Forest Resources. Theory and Application. Chapman & Hall. London.
 • LILLESAND, T.M. & KIEFER, R.W. 1987-1994 (3 ed). Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons. New York.

TUTORIALS DE TELEDETECCIÓ
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/indexe.html
http://www.sv.eng.chula.ac.th/Lecture/TextbookOnRSGIS/rsnote/contents.htm
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/g472/notes/

Sistemes d'informació geogràfica (GIS). Bases de dades cartogràfiques, analògiques i digitals

 • ARONOFF, S. 1991. Geographic information systems: a managment prespective. 2a ed. WDL Publications. Otawa.
 • BARREDO, J.I. 1996. Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Ed. Ra-ma. Madrid.
 • BOSQUE, J. 1992-97. Sistemas de Información Geográfica. Ed. Rialp. Madrid.
 • BURROUGH, P.A. 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon Press. Oxford.
 • BURROUGH, P. A. & MCDONNELL, R. A.1998. Principles of geographical information system. Oxford University Press. Oxford.
 • EASTMAN, J.R. 1992. Idrisi. User's Guide. Clark University. Worcester.
 • GOODCHILD, M. F., PARKS, B.O. & STEYAERT, L. T. (eds.) 1993. Environmental modeling with GIS. Oxford University Press. New York.
 • GUTIÉRREZ PUEBLA, J. & GOULD, M. 1994. SIG : sistemas de información geográfica. Síntesis. Madrid.
 • LAURINI, R. & THOMPSON, D. 1992-1994. Fundamentals of Spatial Information Systems. Academic Press. London
 • MAGUIRE, D.J.; GOODCHILD, M.F. & RHIND, D.W. (Eds.) 1991. Geographical Information Systems. Principles and Applications. 2 vol. Longman Sc. and Technical. Essex.
 • TOMLIN, C.D. 1990. Geographic information systems and cartographic modeling. Prentice-Hall. Englewood Cliffs.

TUTORIALS DE SIG
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/g472/notes/
http://www.creaf.uab.es/miramon/

RECURSOS DE SIG A LA XARXA (visió global de tutorials, software, aplicacions, etc.)
http://ice.ucdavis.edu:80/local/gis/

DICCIONARI TERMINOLÒGIC
http://www.mappinginteractivo.com/aesig.htm

TUTORIALS DELS SOFTWARES UTILITZATS A PRÀCTIQUES

Tutorial Idrisi
http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/wwwtutor/tutindex.htm Tutorial Miramon
http://www.creaf.uab.es/miramon/

Cartografia de la vegetació

 • ARBIOL, R. VIÑAS, O. CAMARASA, J.M. & PALÀ, V. 1986. Mapa d'usos del sòl de Catalunya a partir de dades del satèl.lit Landsat II. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. 
 • KÜCHLER, A.V. & ZONNEVELD, I.S. (ed.) (1988). Vegetation mapping. Kluwer Academic Publishers. Dordrechtt. The Netherlands. 

Característiques de la vegetació

 • BLONDEL, J. 1979.  Biogéographie et écologie. Masson. Paris. 
 • GOOD, R. 1964. The Geography of the flowering Plants. Logman. London. 
 • LACOSTE, A. & SALANON, R. 1973.  Biogeografía. Oikos-Tau. Madrid. 
 • MOLINIER, R. & VIGNES, P. 1971.  Ecologie et Biocénotique. Delachaux & Niestle. Neuchatel.
 • TERRADAS, J. 2001. Ecología de la vegetación. Ed. Omega. Barcelona

              Análisi de la vegetació i del paisatge

 • BRAUN-BLANQUET, J. 1979 (1951).  Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume. Madrid.
 • CHAPMAN, S.B. 1976.  Methods in Plant Ecology. Blackwell Scient. Publ. Oxford. 
 • GOUNOT, M. 1969. Méthodes d'étude quantitative de la vegetation. Masson Ed. Paris. 
 • MUELLER-DOMBOIS, D. & Ellemberg, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology.  Wiley & Sons Publ. New York. 
 • SHIMWELL, D.W. 1971. The Description and Classification of Vegetation. Sidgwick & Jackson. London.
 • COLLINSON, A.S. 1977. Introduction to World Vegetation. G. Allen & Unwin Publ. London.
 • WALTER, H. 1976. Vegetació i climes del món. Universitat de Barcelona.

La vegetació de la península Ibèrica

 • BLANCO, E., CASADO, M.A., COSTA, M., ESCRIBANO, R., GARCIA, M., GENOVA, M.,  GOMEZ, A., GOMEZ, F., MORENO, J.C., MORLA, J.C., REGATO, P. & SAINZ H. 1997.  Los bosques ibéricos. Edit. Planeta.
 • BOLÒS, O. DE. 2001. La vegetació dels Països Catalans. Ed. Aster. Terrassa. BOLÒS, O. de & VIGO, J. 1984-1990. Flora dels Països Catalans. Vol 1 i 2. Ed. Barcino. Barcelona. 
 • BOLÒS, O. de, VIGO, J. MASALLES, R.M. & NINOT, J.M. 1990. Flora manual dels Països Catalans. Ed. Pòrtic. Barcelona. 
 • CONESA MOR, J.A. 1997. Tipologia de la vegetació: anàlisi i caracterització. Servei de Publicacions  de la Universitat de Lleida. 
 • FOLCH, R. 1986. La vegetació dels Països Catalans. Ketres Ed., Barcelona. 
 • FOLCH, R., FRANQUESA, T. & CAMARASA, J.M. 1984. Vegetació. Història Natural dels Països Catalans. vol 7. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 
 • NUET, J., PANAREDA, J.M. & ROMO, A.M. 1991. La vegetació de Catalunya. Eumo editorial. Vic. 
 • PEINADO LORCA, M. & RIVAS MARTÍNEZ, S. 1987. La vegetación de España. Servicio de Publicaciones de la Univ. de Alcalá de Henares. 
 • RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1987. Memoria del mapa de series de vegetación de España (Texte i mapes). Public. ICONA.  Madrid.


Campus d'excel·lència internacional U A B