Estudi de la vegetació. Geobotànica

INTRODUCCIÓ

CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ
1. Cartografia. Projeccions cartogràfiques i sistemes de representació
        1.1. Història de la cartografia
        1.2. El naixement de la cartografia moderna. La projecció Mercator
        1.3. Revisió de la doctrina cartogràfica. Introducció a la cartografia. Projeccions cartogràfiques i sistemes de  representació. Cartografia topogràfica i temàtica

2. Fotointerpretació 
        2.1. Tècniques d'obtenció de la cartografia: Fotogrametria i restitució
        2.2. Aixecaments de camp i sistemes de posicionament global (GPS)

3. Teledetecció
        3.1.  La teledetecció. Avantatges
        3.2. Principis físics i característiques dels sensors
        3.3. Anàlisi i tractament de les imatges
        3.4. Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica

4. Sistemes d'informació geogràfica (GIS/SIG). Bases de dades cartogràfiques, analògiques i digitals
        4.1. Els sistemes d'informació geogràfica (GIS)
        4.2. Tipus de disseny de la base de dades: ràster i vector. Fonts d'entrada de dades
        4.3. Sistemes d'informació geogràfica vectorials
        4.4. Sistemes d'informació ràster
        4.5. Models digitals d terreny (MDE/MDT)
        4.6.  Bases de dades cartogràfiques analògiques (mapes) i digitals

5. Cartografia de la vegetació
        5.1. Consideracions sobre la tècnica cartogràfica
        5.2. Consideracions temàtiques
        5.3. Exemples de cartografia de la vegetació

CARACTERÍSTIQUES DE LA VEGETACIÓ
6. Característiques de la vegetació
        6.1. Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals 
        6.2. Distribució dels vegetals en la superfície de la Terra (Biogeografia) 
        6.3. Les poblacions vegetals 
        6.4. Les comunitats vegetals 
        6.5. Dinàmica de les comunitats vegetals

ANÀLISI DE LA VEGETACIÓ I DEL PAISATGE
7. Anàlisi de la vegetació i del paisatge
        7.1. Mètodes d'estudi de les comunitats vegetals
        7.2. La metodologia fisiognòmica
        7.3. La metodologia florística
        7.4. Altres metodologies d'anàlisi de la vegetació
        7.5. El paisatge vegetal (mètodes d'anàlisi i descripció geogràfica del paisatge)

GESTIÓ DEL MEDI NATURAL (VEGETACIÓ)
8. Bases per la gestió del medi natural (vegetació)
        8.1. Els sistemes forestals
        8.2. Els sistemes agrícoles
        8.3. Els sistemes ramaders
        8.4. Sistemes urbans, urbanitzats i industrials
        8.5. Les avaluacions de l'impacte ambiental

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B