Xarxa d'Instituts innovadors associats a l'ICE de la UAB

1. Requisits

 • Implicació institucional
 • Voluntat innovadora
 • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat
 • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres
 • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
 • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres)
 • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle)
 • Formació del professorat dels seus centres
 • Participació en experimentació i recerca
 • Possibilitat i acceptació de fer formació i difusió de les experiències

2. Aportació de l’ICE de la UAB

 • Suport institucional
 • Certificació
 • Coordinació i assessorament
 • Dinamització de l’intercanvi d’experiències
 • Plataforma de coordinació i de treball conjunt amb l’alumnat
 • Gestió i manteniment de les plataformes virtuals
 • Coordinació de les plataformes virtuals
 • Suport en el treball conjunt

L’ICE establirà, si s’escau, algun altre tipus d’aportació preferent com

 • Certificació especial (innovació, recerca, formació)
 • Assessorament prioritari
 • Convenis de col·laboració
 • Diploma / certificació “xarxa associada a l’ICE” o similar
 • Altres

3. Què hem fet fins ara?

 • Establir les bases inicials de la xarxa 
 • Creació de la plataforma virtual de coordinació de la xarxa http://equipsice.uab.cat
 • Treball virtual per anar definint els objectius i els projectes conjunts
 • Coneixement mutu entre els centres
 • Sessions d’intercanvi d’experiències
 • Experiències globals d’atenció a tot l’alumnat
 • Experiències d’organització dels centres
 • Experiències d’organització de les TIC en els centres
 • Experiències de Treball amb moodle i utilització per la comunicació i la participació de l’alumnat i de les famílies
 • Experiències sobre l’acollida de professorat nou, de l’alumnat i de les famílies
 • Experiències sobre utilització de la plataforma moodle com eina de suport per a l’ensenyament – aprenentatge
 • Experiències de projectes cooperatius amb l’alumnat
 • Experiències de treball cooperatiu
 • Experiències de treball per projectes
 • Experiències sobre projectes d’educació emocional
 • Experiències sobre projectes d’aplicació de les teories d’intel.ligències múltiples
 • Projecte conjunt entre l’alumnat (i el professorat) dels diferents centres. Projecte “D’aquí a 15 anys !”  ubicat a http://projectesice.uab.cat/
 • Construcció col·lectiva del projecte col·laboratiu.
 • Presentació pública al rectorat de la UAB l’11 de juny de 2008.
 • I Jornada sobre experiències innovadores de secundària: Quatre iniciatives globals i compartides d’orgnanització de centres i de gestió d’aula. 21 de Novembre de 2009.
 • Elaboració del primer capítol del llibre "Prácticas educativas y procesos de innovación y mejora en la educación secundaria" de l'editorial Graó, 2010

4. Aspectes singulars

 • És una altra manera de fer formació, una alternativa a la formació més estandarditzada. És basa en l’autoformació d’un grup estable de centres amb voluntat innovadora, que treballen en xarxa, cooperant i utilitzant les TIC+C.
 • Estimula la innovació, l’experimentació i la transferència.
 • És a l’hora un equip ICE i és una activitat formativa que implica a més de trenta professors i a centenars d’alumnes de forma indirecta
 • Implica a més de 100 alumnes de  3 centres diferents de forma directa.
 • Aprofundeix en el treball en xarxa, en projectes cooperatius i utilitza  eines col·laboratives i tecnològiques recents
 • Voluntat d’experimentar, de formar al professorat i de difondre les experiències mitjançant la formació
 • Intenta triangular la innovació, la experimentació i la formació
 • Existeix el compromís de fer formació de les innovacions i del treball de recerca cooperatiu conjunt.
Campus d'excel·lència internacional U A B