Àmbit Hermes

L’ICE de la UAB, com institució especialitzada en la formació permanent del professorat, té una amplia experiència en l’elaboració de propostes formatives de molt diverses pel que fa a continguts, modalitats i formats. Des del punt de vista organitzatiu cal remarcar la creació dels equips de personal formador que li permeten adaptar-se a un ampli ventall de demandes de formació i d'assessoraments.

En la feina dels equips, l'ICE ha estat especialment amatent des de fa anys a les possibilitats que ofereixen les TIC, ja sigui mitjançant l'ús de plataformes virtuals per a la formació, els projectes telemàtics, les webquest, la utilització didàctica d'internet o, en general, tot allò que fa referència a la incorporació dels ordinadors i els recursos digitals a les aules. Val a dir que en aquest camp, la seva vinculació a entitats com iearnpangea, webquestcat, lacenet.

En aquest context, va assumir l'any 2008 el lideratge, la gestió i la concreció del Programa Espurna per encàrrec del Departament d'Educació i en col·laboració amb diverses Subdireccions Generals. El projecte té una gran repercussió pel seu paper en els programes de diversificació curricular, aules d'acollida i en general, pel suport des de l'àmbit TIC a l'alumnat amb més dificultats d'integració escolar i/o social.

Els dos darrers anys ha creat una xarxa d'Instituts que cerca fórmules organitzatives innovadores per a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat, amb una gestió d'aula i unes metodologies actualitzades, amb un projecte de formació del professorat coherent i amb la utilització de les TIC com projecte global de centre. El nostre treball cooperatiu i en xarxa dels equips de formadors, la nostra estructura ens permet una gran adaptabilitat a la  formació tant en continguts com en metodologies i modalitats.

Totes aquestes tasques formen part d'un conjunt coherent que hem anomenat l'Àmbit Hermes i que s'articula en quatre línies de treball:

 • L'equip de TIC+C
 • La xarxa d'equips de matèria que incorporen les TIC
 • El programa Espurna
 • La xarxa d'instituts innovadors


Equip de TIC+C

L’equip de l’àmbit TIC+C, de les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i la Cooperació ha tingut al llarg dels darrers 12 anys un paper força rellevant en la formació pedagògica del professorat en aquest àmbit.

Cal destacar el paper de l’equip en la formació permanent del professorat en relació a la utilització didàctica de les eines telemàtiques i informàtiques dels centres i, en concret, de l’ús didàctic de la xarxa telemàtica Internet.

La seva composició multidisciplinar i internivells enriqueix el seu treball i la seva experiència li permet adaptabilitat a les necessitats dels centres docents, als continguts i a la modalitat, als coneixements inicials dels centres, a les seves infraestructures i li permet ajudar en la dinamització dels projectes de centre.

La reflexió duta a terme en el si de l’equip en relació al Programa Educat1x1 i, en general, a la incorporació dels ordinadors a les aules, pot ajudar en la difusió i implantació del Programa del Departament

L’equip de l’àmbit TIC+C està en disposició de:

 • Assessorar i acompanyar als centres en la introducció del Projecte Educat 1x1
 • Donar suport a l’ús didàctic dels recursos digitals
 • Iniciar al centres en l’ús didàctic d’Internet
 • Aprofundir en l’elaboració de materials didàctics amb eines informàtiques i telemàtiques
 • Ajudar en l’elaboració de projectes telemàtics cooperatius, utilització de webquests, eines web 2.0, etc.
 • Ajudar en la implantació d’entorns virtuals d’aprenentatge

 

 • Assessorar i donar suport al professorat de les diferents matèries en el desplegament del currículum per competències.
 • Assessorar i acompanyar als centres en la introducció del ordinador a l'aula 1x1, comptant amb l'especialització, però també amb una mirada global.
 • Donar suport al desplegament del Currículum per competències i al Projecte 1x1 a l'hora. Unir aquests dos temes és clau per una introducció pedagògica dels recursos tecnològics que disposaran els centres i els alumnes.
 • Donar suport a l'utilització de metodologies alternatives, projectes, aprenentatge basat en problemes, eines TIC novedoses i motivadores, etc.
 • Assessorar als centres i, en concret als equips directius, en els aspectes organitzatius i de gestió del Projecte i de la implantació dels ordinadors a les aules.
 • Assessorar i donar suport als equips directius en ele desplegament del currículum per competències.

 • Programa Espurna

  El projecte Espurn@ és una iniciativa de la col·laboració entre el Departament d’Educació i l’ICE de la UAB i compta amb el support d’iEARN-Pangea. La coordinació i gestió del Projecte és a càrrec de l’ICE de la UAB.

  Espurn@, en aquests moments, té operatius 4 portals amb característiques ben definides:

  • Kampus, dedicat a aules obertes
  • Kitxalla, per a aules d'acollida de primària
  • Kalidoscopi, adreçat a aules d'acollida de secundària
  • Klaustre, l'espai sobre atenció a la diversitat dedicat a tot el professorat, en especial al d'aules obertes i d'acollid 

  És una xarxa de professorat amb més de tres mil usuaris, amb un gran paper en l’alfabetització TIC i en l’aprofundiment d’eines novedoses, en els projectes telemàtics i en la utilització de l’ordinador amb els alumnes i, en concret, amb els col.lectius més desfavorits en quan a aprenentatge i integració social.

  A l’apartat Espurna de Projectes i Programes, trobareu més informació sobre aquest ámbit.

  Això ens permet:

  • Assessorar i acompanyar als centres en la introducció del Projecte Educat 1x1, i molt especialment adreçat a l’alumnat amb més dificultats d’integració social i escolar i amb dificultats d’aprenentatge.
  • Donar suport a l’ús didàctic dels recursos digitals amb aquest alumnat
  • Iniciar al centres en l’ús didàctic d’Internet
  • Aprofundir en l’elaboració de materials didàctics amb eines informàtiques i telemàtiques
  • Ajudar en l’elaboració de projectes telemàtic cooperatius, eines web 2.0, etc.
  • Suport a l’utilització de metodologies alternatives, projectes, aprenentatge basat en problemes, eines TIC novedoses i motivadores, etc

  Xarxa d’IES innovadors associats a l’ICE de la UAB

  Disposem d’una Xarxa d’instituts innovadors associats a l’ICE de la UAB que ens permet investigar i dur a la pràctica projectes globals, ja que dissenyen fòrmules organitzatives innovadores, de millora de l’aprenentatge, de gestió d’aula, de formació del professorat i d’utilització de les TIC com projecte global de centre. Són centres que han incorporat la utilització de les TIC de forma global i que tenen molta experiència a nivell organitzatiu i d’implantació a l’aula.

  Aquesta xarxa ens permet:

  • Disposar de models i exemples globals i innovadors per donar suport a equips directius, responsables de la gestió de centres, serveis educatius, assessors, formadors, etc
  • Assessorar i acompanyar als centres en la introducció del ordinador a l’aula1x1, comptant en la especialitació, però també amb una mirada global.
  • Donar suport al desplegament del Currículum per competències i al Projecte 1x1 a l’hora. Unir aquests dos temes és clau per una introducció pedagògica dels recursos tecnològis que disposaran els centres i els alumnes
  • Donar suport a l’utilització de metodologies alternatives, projectes, aprenentatge basat en problemes, eines TIC novedoses i motivadores, etc
  • Assessorar als centres i, en concret als equips directius, en els aspectes organitzatius i de gestió del Projecte i de la implantación dels ordinadors a les aules.

  Algunes accions concretes realitzades i/o en projecte

  • Formació interna als nostres equips
  • Jornada de formació als grups de treball en relació al projecte
  • Elaboració de materials
  • Formació de formadors de l’àmbit TIC+C. Elaboració d’un protocol d’actuació
  • Acompanyament als centres en la implantació del Projecte
  • Suport als serveis educatius
  • Difusió de l’Espurna com treball més especialitzat amb col.lectius més desfavorits social i acadèmicament
  • Difusió de les experiències de la xarxa d’IES com experiències globals de centre
  Campus d'excel·lència internacional U A B