Activitats de formació

Adreçades al professorat d'educació infantil, primària i secundària

 aaa- Cursos a Barcelona i al campus de Bellaterra
  
 - Cursos virtuals
  
 - Programa de Formació Professional
  
 - Jornades

 

Adreçades a d'altres col·lectius
aaa- Aules d'Extensió Universitària
  
 - Universitat a l'Abast
  
 - Argó alumnat (secundària)
  
 - Activitats de suport psicopedagògic (estudiants UAB)
  
 - Jornades de química interactiva (batxillerat)
  
 - CIDUI (Docència Universitària)
  

Les nostres polítiques, econòmica i de gestió de dades, quan a les inscripcions a les nostres activitats:

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

Un cop formalitzada la inscripció l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.

Campus d'excel·lència internacional U A B