Avaluació

L'avaluació del Postgrau vindrà donada per l'acompliment dels següents requisits:

-Assistència al 80% de les classes.

-Realització de les tasques incloses en el diari/carpeta de classe.

-Realització d'un projecte de postgrau que cal lliurar al juliol de 2017.

Campus d'excel·lència internacional U A B