INSTITUCIÓ / INSTITUCIÓN / INSTITUTION

 

Per poder tramitar la factura sol·licitada per la / el Sra / Sr .----------------------- que assistirà al congrés ..................... necessitem que ens tornin degudament emplenat, el document adjunt a la adreça de correu: d.traduccio@uab.cat. La factura la realitzarem a nom de la institució, per aquest motiu necessitem que les dades que constin en el document siguin els de la institució i el segell d'aquesta.

/

Para poder tramitar la factura solicitada por la/el Sra/Sr.----------------------- que asistirá al congreso …………………  necesitamos que nos devuelvan debidamente rellenado, el documento adjunto a la dirección de correo: d.traduccio@uab.cat. La factura la realizaremos a nombre de la institución, por este motivo necesitamos que los datos que consten en el documento sean los de la institución y el sello de esta.

/

In order to process the invoice requested by Mr./Ms./Mrs.-----------------------, who will be attending the ………………, we need you to please send us a copy of the duly completed attached document to the email: d.traduccio@uab.cat. The invoice will be issued in the name of the institution. For this reason, the document must contain the information and the seal of the institution.

Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Campus d'excel·lència internacional U A B