Seguiment del progrés

PROVA DE SEGUIMENT 2018-2019

Cada any es fa una avaluació del progrés dels doctorands mitjançant una prova de seguiment. És imprescindible superar-la per poder continuar els estudis de doctorat.

Data: 5 de setembre de 2019
Lloc: Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Horari
Primer seguiment
Segon seguiment
Tercer seguiment 
Quart, cinquè i sisè seguiment 

Seguiment per Skype

Podeu utilitzar aquest enllaç per fer-nos arribar el vostre usuari d’SKYPE

 

 

 

Aspectes avaluables: la comissió del programa de doctorat ha acordat que els doctorands han de fer una presentació oral de l’evolució de la tesi, d’un màxim de 10 minuts, basada en l’informe escrit que han lliurat prèviament.

Documentació per a la prova de seguiment

a) Documentació que els doctorands han de portar el dia de la prova.

Informe escrit del doctorand: format pdf, màxim de 2 pàgines (cal seguir el MODEL D’INFORME DEL DOCTORAND)

Currículum actualitzat:en format pdf seguint el model del CV de l’apartat de doctorands de la web del Programa). Els doctorands del Programa han de tenir activat i/o actualitzat el seu perfil a l’esmentat apartat de la web, mitjançant aquest aplicatiu en línia. En el cas excepcional que algú no vulgui publicar les dades a la web, caldrà que ho comuniqui a la coordinació i presenti un CV en format estàndard

Acreditació dels mèrits al·legats: còpia escanejada (en un arxiu comprimit .zip o .rar) de tots els certificats que justifiquen els mèrits al·legats.
El dia de la prova de seguiment, el doctorand ha de presentar una còpia en paper (s’accepten fotocòpies i documents escanejats) d’aquests documents (informe escrit del doctorand; currículum actualitzat; acreditació dels mèrits al·legats). Així mateix, el doctorand haurà de desar el seu informe i els certificats escanejats dels mèrits al·legats a la seva carpeta virtual a SIGMA

b) Documentació que els directors (amb el vistiplau del tutors, si escau) han de lliurar abans del 10 de juliol a la secretaria del Departament (en format electrònic a natalia.estremera@uab.cat)

Informe signat pel director (amb el vistiplau del tutors, si escau) signat: abans de la prova de seguiment el director o directors de tesi (amb el vistiplau del tutors) han d’emetre un informe confidencial sobre el progrés del doctorand, després d’haver llegit l’informe de seguiment d’aquest. Cal fer servir aquest MODEL D’INFORME DEL DIRECTOR. Així mateix, el director haurà de desar el seu informe a la carpeta virtual del doctorand a SIGMA.

Informació sobre l’activitat formativa dels alumnes del RD99/2011.
Trobareu informació sobre l’activitat formativa a la web de doctorat.

Observacions importants:
(i) Les proves són presencials. D’acord amb la normativa, i per a situacions excepcionals (com ara estades de recerca o treballs de camp), el doctorand pot sol·licitar autorització per substituir la presentació oral per una videoconferència. En aquests casos, cal enviar a la coordinació del Programa (doctorat.traduccio@uab.cat) una instància (model aquí) en què el doctorand demani de fer la prova per videoconferència i en justifiqui els motius. Caldrà acompanyar la instància d’un breu informe del director (model lliure) en què hi doni el vistiplau i aporti la documentació justificativa necessària. La coordinació del Programa farà arribar aquesta informació a la Comissió de Doctorat, que serà qui resoldrà la sol·licitud. Segons la normativa, un doctorand no pot gaudir de més d’un seguiment no presencial durant el temps d’elaboració de la tesi doctoral.

Termini de presentació de la instància: 18 de juny.
(ii) Les presentacions i els informes es poden fer en català, castellà o anglès.
(iii) En cas de voler acreditar mèrits que no formen part de l’activitat formativa obligatòria o optativa, cal presentar els certificats acreditatius al tribunal i enviar-los també per correu electrònic prèviament. Aquests mèrits només es valoraran en la prova de seguiment i no constaran oficialment a l’expedient.
Els estudiants hauran de enviar la documentació abans del dia 10 de juliol per correu electrònic a natalia.estremera@uab.cat .
(iv) La coordinació comunicarà el resultat de la prova abans de l’inici de la matrícula del nou curs acadèmic.

Campus d'excel·lència internacional U A B