Metodologia

La Càtedra prendrà en especial consideració com a metodologia de treball pròpia els processos centrats en la investigació acció[1]. La investigació, o recerca-acció, ha pres diferents aproximacions al llarg del temps, però es podria dir que aquesta és útil sobretot per millorar la pràctica o el què fer del col·lectiu que la desenvolupa i implica un èmfasi en el canvi centrat en:

  • la participació de les persones involucrades en la pràctica;
  • una visió sistèmica fonamentada en la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció;
  • la consideració de la formació com a essencial; i
  • la consideració del procés com una espiral de canvi que transforma i millora la pròpia realitat educativa o social.

La investigació condueix a una anàlisi conjunta (entre stakeholders [2] i investigadors externs), lligada al context d’oportunitats, fortaleses i desafiaments. I, a partir d’aquesta anàlisi, investigadors i persones directament implicades en la pràctica, desenvolupen un pla d’acció per canviar la situació.

En aquest sentit es treballarà a partir dels vèrtex que assenyala Lewin posant els pilars en la investigació, l’acció i la formació.

Figura 1: El triangle de Lewin

Font: Elaboració pròpia

La Càtedra es proposa generar un espai aglutinador del saber existent sobre la matèria al mateix temps que actua com a impulsora de noves experiències innovadores i dóna suport a les bones pràctiques existents. Per això, impulsarà el treball col·laboratiu amb el teixit social i acadèmic existent.
[1] Trobem alguns textos bàsics a: Elliott, 1991; Greenwood, 1984; Greenwood and Levin (1998); Kemmis & McTaggart, 1988.

[2] En aquest context, els stakeholders seran aquells que experimenten una problemàtica o desenvolupen una pràctica.

Campus d'excel·lència internacional U A B