Estudis de Grau d'EAO

Estudis de Grau

 
Grau d'Estudis
d'Àsia Oriental
 
   
   
Estudis de Postgrau  
Màster  
Doctorat  
Altres  

 

  Docència

Grau d'Estudis d'Àsia Oriental

Informació general

Accés als estudis

Pla d'estudis

Competències

Centre Docent

Facultat de Traducció i Interpretació

   

Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
Informació general

Centre Docent
Facultat de Traducció i Interpretació

Presentació
L'objectiu d'aquest grau és proporcionar a l'estudiant els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte intercultural.

 

El grau s'ha dissenyat segons l'experiència obtinguda del la llicenciatura, i el resultat són uns estudis polivalents, flexibles i molt adaptats a les demandes del mercat laboral. El grau inclou coneixements bàsics de les estructures socials, econòmiques i polítiques, així com dels costums, les creences, les ideologies i les cultures de les grans àrees geopolítiques implicades en el procés de la globalització, tot parant especial esment en el domini de les llengües que estan implicades en cada cas.

El grado se ha diseñado basándose en la experiencia obtenida de la licenciatura, y el resultado son unos estudios polivalentes, flexibles y muy adaptados a las demandas del mercado laboral. Incluye conocimientos básicos de las estructuras sociales, económicas y políticas, así como de las costumbres, creencias, ideologías y culturas de las grandes áreas geopolíticas implicadas en el proceso de la globalización, poniendo un énfasis especial en el dominio de las lenguas implicadas en cada caso.

Règim d'estudi

Temps complet

Modalitat
Presencial

Període lectiu

Semestral

Idioma

  • Català, castellà i anglès (llengües vehiculars)

  • Xinès i japonès (se n'ha d'escollir una com a primera, segona o tercera llengua estrangera).

  • Coreà (com a segona o tercera llengua estrangera).

 

Tipus d'avaluació
La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en què es valora tota la feina de l'estudiant.

Pràctiques professionals
Assignatura optativa de pràctiques externes.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B