Universidade de Casteddu

Tecnologias pro sa tradutzione

Informatziones

Valutatzione

  • Esertzìtziu HTML (20%; iscadèntzia 15/05)
  • Prova in itinere (40%; iscadèntzia: 22/05)
  • Esame (40%; 30/05)

Materiales

Àteru

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B