Universidade de Casteddu

Tecnologias pro sa tradutzione

Informatziones


Link
 

Materiales

Valutatzione

  • Esertzìtziu HTML (20%; iscadèntzia 21/05)
  • Prova in itinere (40%; iscadèntzia: 25/05)
  • Esame (40%; 31/05/2018)

 

 

Àteru

Tutoriales HTML.

Resursas pro devènnere una brava tradutora.

Videotutoriales OmegaT in catalanu (incarcade inoghe pro una tradutzione automàtica in sardu).

Guida completa a OmegaT.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B