Tema general


El Tema General (o curs general en les primeres edicions) és l’apartat de debat i reflexió més important de l’Escola d’estiu. En aquest espai poden participar tots els inscrits, mestres o no. A partir d’una exposició inicial general i el seu corresponent dossier, molts anys es va treballar i debatre en grups petits que presentaven les seves conclusions a un debat conjunt. Pot dir-se que algunes de les conclusions finals , sempre en forma de document públic, d’alguns dels temes que s’han anat tractant, constitueixen una notable aportació a la política i pedagogia d’escola pública. Al llarg de tots aquests anys, amb tres períodes més o menys clars –clandestinitat, transició i democràcia- les escoles d’estiu han anat tractant aspectes de l’actualitat educativa de cada moment que, com tot el que es coïa a les escoles d’estiu, responien a les preocupacions i possibilitats de cada època, amb incidència clara en el que anava més al marge.

Així, als anys seixanta, els debats centraren l’atenció en l’escola activa, l’educació per la llibertat i les condicions laborals i professionals i de preparació pedagògica dels mestres. Als anys 70 els temes triats venien marcats pels canvis que es produïen en la societat, potser més permissius i una mica millors; el procés d’implantar i encaixar les noves orientacions de la Llei General d’educació, promulgada per Villar Palasí, o els canvis que s’albiraven: la fi del franquisme i l’adveniment de la democràcia.

El 1975 i el 1976, es torna al model de preparació interna de documents de discussió, i així sorgeixen, després de llargs, intensos i apassionats debats, el documents que tracten sobre l’escola pública, com a programa de política educativa, fet des de l’angle d’opció i visió d’aquest tipus d’escola. Aquest tema general, juntament amb els que tracten sobre la reforma educativa dels anys 80, han estat els documents de major transcendència pedagògica, social i política que s’ha redactat a les escoles d’estiu de Rosa Sensat i són el resultat d’un laboriós i llarg procés en que intervenen nombroses persones.


(extret de: Dies i camins: 40 escoles d’estiu. Barcelona: Rosa Sensat, 2005, p. 41-43)