Cronologia de la creació de la Facultat de Biociències

 

 

1. Amb anterioritat a l’any 1995, la qüestió sobre la possible creació d’una Facultat de Biologia havia sorgit en diverses ocasions però de forma poc elaborada en el sí de la Facultat de Ciències (Juntes de Facultat del 6 de Juliol de 1979, 16 de juny de 1980 i 14 de desembre de 1982).

2. La Junta de la Secció de Biologia celebrada el 15 de maig de 1995, a proposta del Dr. Josep Santaló (llavors coordinador de la titulació de Biologia), va aprovar per majoria absoluta dels assistents una declaració en la que s’explicitava la voluntat i conveniència de que es constituís una Facultat de Biologia.

3. El Deganat de la Facultat de Ciències, arrel de la creació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UAB, va elaborar al setembre de 1998 el document “Informe sobre la possible divisió de la Facultat de Ciències” en el que es reflexionava sobre els punts forts i febles d’una possible reestructuració d’aquesta Facultat.

4. A mitjans del mes de desembre de 1998 i en el marc d’una entrevista entre el Rector de la nostra universitat (Dr. Carles Solà) i el Dr. Jordi Barbé (en aquell moment coordinador de la titulació de Biologia) es va analitzar la problemàtica de la docència d’aquesta llicenciatura així com la necessitat d’explorar nous marcs per a la seva organització.

5. El 21 de gener de 1999, en una reunió entre el Rector, el Degà de la Facultat de Ciències (Dr. Antoni Oliva), els coordinadors de les titulacions de Biologia i Biotecnologia (Drs. Jordi Barbé i Enric Querol, respectivament) i representants dels diversos departaments vinculats amb aquests estudis (Drs. Pere Suau, Josep Maria Alcañiz, Lluís Tort i Ricard Marcos), es va acordar demanar a tres professors (Drs. Jordi Barbé, Xavier Parés i Josep Santaló) l’elaboració d’un “document inicial de discussió que permetés dissenyar un projecte de futur per millorar la nostra oferta i enfortir un sector de tanta importància estratègica com el de les ciències de la vida”.

6. El deganat de la Facultat de Ciències abordà en el mateix més la creació d’una comissió amb la finalitat que, paral·lelament a l’esmentat en el punt anterior, fes una reflexió sobre les mesures a prendre per potenciar la Facultat de Ciències que pugues sorgir desprès de la creació de la Facultat de Biociències.

7. A finals del mes d’abril de 1999 es disposa de dos documents (Pla d’actuació per a impulsar la docència i la recerca en l’àmbit de la Facultat de Ciències i Pla d’actuacions per a la potenciació dels ensenyaments en Biociències a la UAB) amb l’objectiu de presentar-los a la Junta de Facultat de Ciències per la seva possible aprovació un cop rebuts els suggeriments i les esmenes pertinents per part de les Seccions i Departaments afectats en cada cas.

8. A la Junta de Facultat de Ciències del 22 de juny de 1999, el degà de la Facultat (Dr. Antoni Oliva) va informar que el proppassat 15 de juny va ser convocat a una reunió pel Rector amb l’assistència també dels tres professors de Biociències que van elaborar el document esmentat (Drs Xavier Parés, Josep Santaló i Jordi Barbé). En aquesta reunió, el Rector va manifestar inicialment la seva oposició a que la Facultat de Ciències es dividís en aquell moment. No obstant, al llarg de la reunió sorgeix la possibilitat d’una tercera via que impliqués un procés de divisió quan hi haguessin determinades condicions.

A la mateixa Junta de Facultat es va afegir el vicerector de projectes estratègics (Dr. Lluís Ferrer) qui assenyalà que el text de la tercera via hauria de ser ampli i incorporar accions de recerca i de docència.

Finalment, el degà afirmà que a la propera junta de Facultat es portarà, per a la seva aprovació, una proposta consensuada el màxim possible amb la finalitat de procedir a la seva possible aprovació mitjançant votació secreta.

9. A la Junta de Facultat del 16 de setembre de 1999 el degà Antoni Oliva va presentar per a la seva votació un document consensuat amb l’equip de govern de la UAB que contenia el Pla d’actuacions per impulsar la docència i la recerca en l’àmbit de la Facultat de Ciències i el Pla d’actuacions per a la potenciació dels ensenyaments en Biociències a la UAB. En el preàmbul d’aquest document també s’hi trobaven els següents punts:

   i) Endegar les accions que poguessin conduir a la creació d’una Facultat de Biociències que haurà d’estar condicionada a l’obtenció dels recursos necessaris per a la dotació de nous espais i per a la racionalització dels actualment existents a l’edifici C.

   ii) Sol·licitar, per tal de facilitar l’obtenció dels recursos necessaris, la inclusió d’un projecte de creació d’una Facultat de Biociències en el proper pla plurianual d’Inversions de la UAB.

Prèviament a la votació secreta, el Dr. Antoni Oliva va explicitar que, en cas de la seva aprovació, l’equip deganal hauria d’assumir aquest compromís. El document va ser  aprovat amb 34 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

10. Davant la inexistència d’accions relacionades amb l’acord pres a la Junta de Facultat de Ciències, el setembre de 1999, el llavors Coordinador de la titulació de Biologia (Dr, Javier Retana) proposà a la Junta de la Secció de Biologia celebrada el Maig de 2001 la celebració d’una reunió dels caps d’unitats i departaments més directament implicats en la docència de Biociències per analitzar la situació d’impàs en la que ens trobàvem.

11. A la reunió esmentada en el punt anterior que es va celebrar a principis del mes de juny de 2001 es va decidir per unanimitat constituir una comissió pro Facultat de Biociències (CFB), formada per dos representants de cada departament de l’àmbit de les ciències de la vida (BABVE, BCFI, GiM i BQiBM) i el Coordinador de Titulació de Biologia.

12. L’11 de juliol de 2001 es constitueix la comissió CFB amb la següent composició:

     Javier Retana .......... Coordinador Titulació de Biologia

     Xavier Parés .......... Representant Dpt BQiBM

     M. Carmen Martínez  .......... Representant Dpt BQiBM

     Ramón Pérez .......... Representant Dpt BABVE

     Josep Allué .......... Representant Dpt BABVE

     Lluís Tort  .......... Representant Dpt BCFI

     Josep Santaló .......... Representant Dpt BCFI

     Jordi Barbé .......... Representant Dpt GiM

     Ricard Marcos .......... Representant Dpt GiM

Un cop constituïda la Comissió es va designar als Drs Lluís Tort i Jordi Barbé com a president i secretari respectivament de la mateixa. També es va decidir convidar a afegir-se a la comissió als Coordinadors de titulació de Bioquímica i Biotecnologia (Drs. Jaume Farrés i Josep Vendrell, respectivament, que es van incorporar a la següent reunió del dia 18 de Juliol) i Ciències Ambientals (qui va declinar posteriorment assistir a les reunions).

Així mateix es va acordar l’elaboració d’un document per a la creació de la Facultat de Biociències i procedir a informar  de la seva existència i objectius a diferents instàncies acadèmiques: Degà de la  Facultat de Ciències (Dr. Antoni Mèndez), Dpts de l’àmbit d’aquesta Facultat no relacionats amb les ciències de la vida, equip de govern de la universitat, candidatures a les noves eleccions a Rector, etc.  

13. El febrer de 2002 es finalitza per part de la comissió CFB la redacció del document “Esborrany de la memòria de creació de la Facultat de Biociències” que, desprès d’un període d’anàlisi i reflexió, és aprovat pels Departaments de BQiBM, BABVE, BCFI i GiM així com per les Juntes de les Seccions de Biologia, Bioquímica i Biotecnologia.

14. El Juny de 2002 es fa entrega de l’esmentada memòria al Degà de la Facultat de Ciències (Dr. Antoni Méndez) i al nou Rector de la nostra universitat (Dr. Lluís Ferrer).

15. El novembre del 2003, i desprès de tot un procés d’iteracions amb diverses instàncies de la UAB (reunions de Directors de Departament, Consell de Govern, Consell Social, etc) l’Equip de Govern de la UAB anomena una comissió “ad hoc” mixta entre la Facultat de Ciències i el propi Equip per analitzar i concretar la creació de la Facultat de Biociències. Els membres d’aquesta Comissió “ad hoc” per part de la Facultat de Ciènces foren: el Degà, 4 representants dels Coordinadors de Titulació, 4 representants dels Departaments de l’àmbit de les Biociències i 4 representants dels Departaments de l’àmbit de Ciències. Tots els representants van ser escollits pel seus respectius col·lectius. Per part de l’àmbit de Biociències van formar part de l’esmentada comissió les següents persones: Dra. Maria Plana i Dr. Javier Retana (com a Coordinadors de les titulacions de Bioquímica i Biologia respectivament) , i la Dra. Jordina Belmonte i els Drs. Jordi Barbé, Xavier Parés i Lluís Tort com a representants dels Departaments.

16. El Consell de Govern de la UAB, en la seva reunió de 8 de juliol de 2004, dóna la seva conformitat a l’inici del procés de creació de la Facultat de Biociècies. Pocs dies després, la Junta de Facultat de Ciències aprova també aquest punt en el marc de l’acord del Consell de Govern de la UAB de 8 de juliol.

17. El novembre de 2004 es crea la comissió de treball encarregada de l’elaboració tècnica de la proposta concreta de reestructuració de la Facultat de Ciències de la que van formar part les mateixes persones de la comissió “ad hoc”. Aquesta comissió va presentar les seves conclusions a la Junta de Facultat de 29 de juny de 2005 en la forma del document “Reestructuració de la Facultat de Ciències conduent a la creació de dues Facultats”, que va ser aprovat en la mateixa sessió.

18. El Consell de Govern de la UAB va aprovar definitivament el setembre de 2005 la creació de la Facultat de Biociències, que va ser posteriorment ratificat pel Consell Social de la nostra universitat el mes d’octubre.

19. El febrer de 2006 s’anomena Comissionat del Rector per la creació de la Facultat de Biociències al Dr. Jordi Barbé. Així mateix els Drs Josep Vendrell i Joan Roure i les Dres. Dolores Jaraquemada i Antònia Velázquez son anomenats vicedegans de l’Equip del nou Degà de la Facultat de Ciències (Dr. Jordi Bartrolí). L’objectiu d’aquests anomenaments va ser que l’equip deganal de la Facultat de Ciències i el que seria l’equip deganal provisional de la Facultat de Biociències gestionessin conjuntament el període de transició fins a l’existència legal de la Facultat de Biociències.

20. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 14 de setembre de 2006, publica la creació de la Facultat de Biociències de la UAB.

 

Jordi Barbé i García

Catedràtic de Microbiologia i exdegà de la Facultat de Biociències (2006-2012)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Campus d'excel·lència internacional U A B